Vedtægter

§ 1 - Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Esbjerg Atletik og Motion. Hjemstedet er Esbjerg Kommune.

§ 2 - Foreningens formål.

Foreningens formål er at gøre atletik og motion til en væsentlig kulturfaktor i Esbjerg gennemaktivitetstilbud, der rækker ud til alle aldersgrupper og interesseområder.Foreningen skal fremme atletik og motion ved at lægge vægt på elite- og breddeidræt samtsociale aktiviteter.

§ 3 - Medlemsskab og organisationer.

Foreningen er som minimum medlem af Dansk Atletik Forbund, Esbjerg Idrætsråd samt DGI.Gennem medlemskabet er foreningen undergivet disse organisationers love og bestemmelser iovennævnte rækkefølge.

§ 4 - Foreningens logo.

Foreningens mærke er: Forslag under udarbejdelse.

§ 5 - Medlemsforhold.

Stk 1. Medlemskab.
Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter.Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor med oplysninger om navn, adresse, fød-selsdag og år samt eventuelt telefon nr. og epost-adresse.

Stk. 2. Pligter og rettigheder.
Medlemmet forpligter sig ved medlemskabet til at · følge foreningens vedtægter· følge udvalgenes bestemmelser for de pågældende aktiviteter· betale det fastsatte kontingent for aktivitets-perioden inden udgangen af januar· have betalt sit kontingent for at deltage i konkurrencer· følge de af bestyrelsen indgåede sponsoraftaler.Medlemmet har ved sit medlemskab rettil at· deltage og stemme på foreningens generalforsamling, hvis medlemmet har været medlem mindst1 måned og ikke skylder i kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor. Bestyrelsen kan såfremt 3 af dens medlemmer stemmer herfor beslutte at ekskludere et med-lem, der ikke opfylder medlemsskabets forpligtelser. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffersin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet omeksklusion tages op på førstkommende ordinære generalforsamling. Udmeldelse og eksklusionfritager ikke medlemmet for forfaldent kontingent.

Stk. 4. Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen, såfremt 3 af dens medlemmer stemmer herfor.Udnævnelsen kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Stk. 5. Kontingent.
Foreningens kontingentsatser fastsættes på den ordinære generalforsamling.Kontingentet opkræves helårligt forud i primo året. Ved for sen indbetaling betales et adm. til-læg fastsat af bestyrelsen.

§ 6 - Generalforsamlingen.

Stk. 1. Tidspunkt og indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar måned.Indkaldelse skal finde sted ved annoncering i dagspressen samt på foreningens hjemmesidesenest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet, indsendesskriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kanindkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigedemedlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skalgeneralforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk 2. Kompetence.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 3. Gennemførelsen.
Den ordinæregeneralforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Udvalgsberetninger. (Ikke til godkendelse)
 4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6a. Valg af 1. bestyrelsessuppleant
 7. Valg af udvalgsformænd
 8. Valg af revisor
 9. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse
 10. Eventuelt

Dagsorden for ekstraordinærgeneralforsamling fastsættes af bestyrelsen, men skal dog inde-holde de indkomne forslag. Dirigenten ved generalforsamlinger må ikke være medlemmer afbestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindreandet følger af nærværende vedtægt.Hvert medlem har én stemme og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Med lem meri kontingentrestance har ingen stemmeret. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt mindst et af de stemmeberettigede medlemmerønsker det. Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningsprotokollen af sekretæren ogskal underskrives af dirigenten.

§ 7 - Bestyrelsen.

Stk. 1. Opgave og valg.
Under ansvar overfor generalforsamlingen varetages foreningens daglige ledelse af bestyrelsen,hvis medlemmer alle skal være fyldt 18 år.Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren samt 1 yderligere be -styrelsesmedlem.Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges næstformand, kasserer samt yderligere bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges formand og sekretær. Sup plean tenvælges hvert år. Suppleanten har taleret, men ingen stemmeret.Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalfor-samling. Det er bestyrelsens pligt at ajourføre en organisationsplan og funktionsbeskrivelser. Udvalg og bestyrelse kan kun bestå af stemme-berettigede medlemmer, med undtagelse afbestyrelsessuppleanten.

§ 8 - Aktivitetsudvalg.

Stk. 1. Opgave og valg.
Bestyrelsen godkender forslag om nye aktiviteter samt nedlæggelse af bestående aktiviteter.Den daglige ledelse af en aktivitet varetages af et udvalg under ansvar over for bestyrelsen.Et udvalg består af mindst 3 medlemmer. Udvalgsformændene vælges direkte på den ordinæregeneralforsamling for 2 år. Udvalgene supplerer sig derefter med medlemmer, som alle sidder 2 år.

§ 9 - Regnskab og formue.

Foreningens regnskabsår: 1.1 – 31.12. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamlingvære revideret af foreningens revisorDriftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen med revisorernes påtegning til god-kendelse. Foreningens formue søges placeret bedst muligt efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 10 - Tegning og hæftelse.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af bestyrel -sen i forening. I øvrigt tegnes foreningen af formand og kasserer, som i fællesskab kan med deleprokura Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvi-lende forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue.

§ 11 - Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, som er til stede ved generalforsamlingen.

§ 12 - Opløsning af foreningen.

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstra -ordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af for-eningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffesmed ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.I tilfælde af foreningens opløsning, skal fast ejendom tilfalde Esbjerg Kommune. Øvrige mate-rielle aktiver realiseres og den formue, der er i behold, anvendes til gavn for børn og unge

Ændringer:
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 05-04-2006
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26-04-2006
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 23-11-2006
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 24-02-2021
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27-02-2023


 

Vedtægter for Esbjerg Atletik og Motion som PDF (seneste generalforsamling)